Mobile menu openmenu

Meteorologie - encyklopedie počasí

Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Rekordy počasí

Přehled zaznamenaného rekordního počasí v České republice i ve světě.

Atmosférický tlak - tlak vzduchu

Tlak vzduchu je síla, která působí v daném místě atmosféry kolmo na libovolně orientovanou plochu. Je vyvolán tíhou vzduchového sloupce.

Klasifikace předpovědí počasí

Předpovědi počasí se dělí podle doby platnosti, metody zpracování a účelu použití.

Vertikální členění atmosféry

Jednou z klíčových charakteristik atmosféry je její horizontální struktura, která se rozděluje do vrstev na základě různých hledisek. Článek se zaměřuje na popis a vysvětlení těchto horizontálních vrstev, které jsou klíčové pro pochopení a fungování naší atmosféry.

Jevy El Niño a La Niña

El Niño je výsledný jev vyvolaný vzájemným působením mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje se přechodným zánikem obvyklého studeného Peruánského mořského proudu podél Jižní Ameriky.

Meteorologické mapy

Meteorologické mapy znázorňují analýzu aktuální situace nebo předpověď jednoho či více meteorologických prvků v určitém čase.

Tropické cyklóny a hurikány

Tropické cyklóny a hurikány patří mezi nejničivější přírodní katastrofy. Vznikají nad tropickými oblastmi oceánů.

Tornáda

Tornádo je silně rotující vír vyskytující se pod spodní základnou konvektivní oblačnosti, který se během své existence aspoň jednou dotkne povrchu země.

Meteorologické modely

Meteorologické modely počítají z počátečního stavu atmosféry v daném čase předpovědní hodnoty jednotlivých prvků, které v souhrnu popisují předpovídaný budoucí stav atmosféry.

Vzduchové hmoty

Vzduchovou hmotou rozumíme velké množství vzduchu v troposféře, které má podobné vlastnosti.

Atmosférické fronty

Atmosférická fronta je pásmo styku různých vzduchových hmot v atmosféře. V podstatě jde o tenkou přechodovou vrstvu vyznačující se velkými prostorovými změnami meteorologických prvků

Teplota vzduchu

Článek o teplotě vzduchu - jak teplotu měříme, proč musí být přístroje odstíněné a co způsobuje změnu teploty vzduchu.

Cyklóny a anticyklóny - tlakové výše a níže

Pod pojmemy tlaková níže a tlaková výše se rozumí nejen tvar tlakového pole, ale i určitá forma proudění v atmosféře. S každým z těchto tlakových útvarů jsou spojeny zvláštnosti v podmínkách počasí.

Meteorologie a historie meteorologie

Meteorologie je věda o zemské atmosféře, o jejím složení, vlastnostech a dějích v ní probíhajících.

Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu je základní meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve vzduchu.

Vítr

Vítr je základní meteorologický prvek popisující pohyb vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Oblačnost

Oblačnost, neboli stupeň pokrytí oblohy oblaky, je důležitým meteorologickým prvkem, který nepřímo udává trvání slunečního svitu.

Atmosférické srážky

Atmosférické srážky jsou vodní kapky nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší. Text o měření srážek, typech a rozložení.

Sluneční svit

Délka slunečního svitu udává počet hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo zemského povrchu.

Atmosféra země a její složení

Atmosféra Země, jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhého procesu, ve kterém byla postupně přetvářena. V článku najdete historii vzniku atmosféry země a její dnešní složení.

Supercela a druhy supercel

Jedná se o bouřkovou buňku, která je výjimečná svou dlouhou existencí. Skládá se z jedné bouřkové buňky, která se neustále obnovuje.

Derecho

Derecho představuje rozsáhlou, déletrvající větrnou bouři, která je spojena s rychle se pohybujícím shlukem bouřek, které se označují jako mezoměřítkový konvektivní systém.

Konvektivní bouře a doprovodné jevy

Lze rozlišit několik typů konvektivních bouří, které se od sebe liší především délkou životnosti, horizontálním i vertikálním rozsahem a intenzitou nebezpečných jevů. Konvektivní cela se uvažuje jako základní stavební jednotka konvektivní bouře.

Medikány a jejich vznik

Kromě běžnějšího pojmu hurikán se v souvislosti s nebezpečnými jevy můžeme setkat i s výrazem „medikán“. Ten vznikl spojením slov „Mediterrean“ (Středomoří) a hurikán a popisuje tak bouře, které se v některých rysech podobají hurikánu a vyskytují se ve středomořské oblasti.

Polární vír neboli polární vortex

Především v zimních měsících je možné se setkat s termínem „polární vortex“, nebo „polární vír“. Co to znamená a jak může ovlivnit počasí ve střední Evropě?