Klasifikace předpovědí

Předpověď počasí vyjadřuje budoucí stav atmosféry nad sledovaným územím na základě znalosti jejího stavu v současnosti i v minulosti a znalosti zákonitostí, jimiž se atmosféra řídí při přechodu z jednoho stavu do druhého.

Dělení podle doby platnosti

Předpovědi velmi krátkodobé jsou předpovědi na dobu kratší než 1 den, součástí je nowcasting – předpověď na několik nejbližších hodin aktualizovaná podle vývoje počasí.

Krátkodobé předpovědi jsou předpovědi s dobou platnosti 1-3 dny.

Střednědobé předpovědi jsou předpovědi na 4-10 dnů.

Dlouhodobé předpovědi jsou předpovědi na období delší než 10 dnů. Tyto předpovědi jsou založeny na studiu cirkulačních procesů na celé zeměkouli, vztazích mezi oceánem a atmosférou atd.

Dělení podle metody zpracování

Numerické předpovědi prostorového rozložení meteorologických prvků jsou výsledkem výpočtů výkonných počítačů. V současné době se běžně provádějí početní předpovědi všech meteorologických prvků v různých hladinách (výškách nad povrchem). Základem těchto výpočtů je pravidelná síť bodů pokrývající sledovanou oblast zemského povrchu. Vypočtené prostorové rozložení meteorologických prvků slouží jako jeden z podkladů pro synoptickou předpověď počasí.

Synoptické předpovědi jsou sestaveny pomocí porovnávání za sebou jdoucích analyzovaných meteorologických map a jednotlivých výstupů meteorologických modelů. Meteorolog ve službě pak na základě podkladových dat, svých zkušeností a s přihlédnutím k místnímu charakteru počasí usuzuje na budoucí vývoj počasí.

Statistické předpovědi meteorologických prvků a jejich prostorového rozložení bývají vypracovávány metodami matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. Mohou být součástí předpovědí synoptických i numerických.

Dělení podle účelu použití

Všeobecné předpovědi počasí jsou určeny nejširší veřejnosti. Bývají rozšiřovány hromadnými sdělovacími prostředky. Standardně obsahují předpověď stavu počasí, minimálních a maximálních teplot vzduchu a případně směru a rychlosti větru.

Speciální předpovědi jsou sestavovány podle potřeb konkrétních uživatelů z jednotlivých oborů lidské činnosti. Soustřeďují se na předpověď těch meteorologických prvků a dějů, které jsou v daném oboru zvláště důležité. Např. v leteckých předpovědích jsou to vodorovná viditelnost, výška spodní základny oblaků a vítr.

Výstrahy poskytují meteorologické informace o možném výskytu nebo dalším trvání nebezpečných povětrnostních jevů během několika nejbližších hodin v určité oblasti.