Složení atmosféry Země

Suchá a čistá atmosféra má v blízkosti zemského povrchu toto složení:

Plyn Chem. značka % objemu
dusík N2 78,084
kyslík O2 20,948
argon Ar 0,934
oxid uhličitý CO2 0,031
neon Ne 0,001 818
hélium He 0,000 524
metan CH4 0,000 200
krypton Kr 0,000 114
vodík H2 0,000 050
oxid dusný N2O 0,000 050
xenon Xe 0,000 009
oxid siřičitý SO2 0 až 0,000 100
ozón O3 0 až 0,000 007
oxid dusičitý NO2 0 až 0,000 002
čpavek NH3 stopy
oxid uhelnatý CO stopy
jód J2 stopy

Atmosféra je směsí plynů, v níž jsou dále přítomny vodní kapičky, ledové krystalky a různé znečišťující příměsi původu přírodního (prachové částečky, pylová zrna) i antropogenního (produkty člověka). V důsledku intenzivního vertikálního promíchávání vzduchu se jeho složení do výšky asi 100 km téměř nemění. Výjimku tvoří ozón, oxid uhličitý a vodní pára, která v tabulce chemického složení suché a čisté atmosféry není uvedena.