Které nebezpečné látky obsahuje kouř z komínů?

S podzimními inverzemi a přicházejícím chladnějším počasím se také zhoršuje kvalita ovzduší.

Které nebezpečné látky obsahuje kouř z komínů? Zdroj fotografie: 123rf

Zejména menší sídla a vesnice bez plynofikace jsou závislá na vytápění v lokálních topeništích. V posledních 10 letech došlo navíc k nárůstu poštu lokálních topenišť. S aktuálním vývojem cen plynu je očekávatelné, že se počet lokálních topenišť opět navýší. To by vedlo ke zhoršení čistoty atmosféry zejména v menších obcích.

Při spalování dřeva může v kamnech vznikat celá řada zdraví škodlivých látek, jako například oxid uhelnatý, benzo(a)paren, oxidy dusíku a síry, polychlorované bifenyly a další perzistentní organické látky. Obecně platí, že pokud je dřevo vlhčí, vzniká větší množství škodlivin. 

Také můžeme posuzovat barvu kouře. Platí, že čím tmavší barvu kouř má, tím je nebezpečnější pro zdraví a obsahuje tak nebezpečnější látky. Nebezpečný je také barevný kouř, který obsahuje jedovaté látky. Ovšem potenciálně škodlivý je jakýkoliv kouř, protože obsahuje velmi malé částice, které pronikají hluboko do plic. 

Množství škodlivin v atmosféře jde ruku v ruce s rozptylovými podmínkami. Rozptylové podmínky jsou obecně nejhorší při existenci teplotní inverze, která se nachází nižší stovky metrů nad povrchem. Právě podzimní a zimní období jsou pro tyto teplotní inverze typická. Zejména tak v údolích nebo nižších polohách pod teplotní inverzí se škodlivé látky hromadí a špatně se rozptylují. 

Autor: David Tichopád, meteocentrum.cz